Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Dự thảo Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế

00:34 | 12/10/2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế.
tin nhap 20191012003250
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Đề án có 3 mục tiêu cụ thể như sau: 1. Xây dựng khung khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực kinh tế (tập trung vào đối tượng là kinh tế tư nhân); bao gồm: vị trí, vai trò của nhà nước; mức độ can thiệp và các phương thức, cách thức can thiệp của nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân, theo thông lệ phổ biến trên thế giới.

2. Tổng quan hiện nay về những đổi mới trong phương thức QLNN đối với kinh tế tư nhân; đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế hiện nay về QLNN trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

 

3. Đề xuất các kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện phương thức QLNN đối với phát triển kinh tế tư nhân.

 

Phạm vi nghiên cứu của Đề án bao gồm: Về phương thức QLNN: Đề án tập trung nghiên cứu về sự đổi mới trong vai trò, chức năng kinh tế của nhà nước, không bao gồm các chức năng chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng; từ đó, làm rõ mức độ can thiệp của nhà nước và các công cụ hoặc phương thức để can thiệp, điều tiết vào phát triển kinh tế. Đề án không nghiên cứu về mô hình tổ chức về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Nhà nước, Chính phủ.

Về lĩnh vực kinh tế: Đây là một khái niệm có phạm vi rất rộng; do đó, Đề án chỉ tập trung vào nghiên cứu đối với phát triển kinh tế tư nhân; bám sát chặt chẽ vào mục tiêu, bối cảnh và yêu cầu xây dựng Đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TW.

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân

Dự thảo nêu rõ quan điểm chỉ đạo đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân như sau: Quan điểm 1: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên Nhà nước cần phải thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức QLNN đối với khu vực này.

Quan điểm 2: Nhà nước thực hiện QLNN thông qua luật pháp, do vậy hệ thống luật pháp cần phải luôn hoàn thiện và giữ vị trí trung tâm trong đổi mới.

Quan điểm 3: Thay đổi tư duy QLNN, theo đó Nhà nước coi doanh nghiệp là khách hàng được phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

Quan điểm 4: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số, do vậy, Nhà nước phải tiếp cận một hệ thống thể chế với tư duy hiện đại, theo kịp tình hình mới. 

Quan điểm 5: Nâng cao năng lực bộ máy QLNN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng yêu cầu quản lý và khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân.

 

Về các giải pháp đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, dự thảo nêu rõ: Các chỉ tiêu, tầm nhìn về sự phát triển kinh tế tư nhân cần được rà soát, đánh giá lại để phù hợp hơn với thực tế và với các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành; nhấn mạnh nhiều hơn các nội dung về chất lượng.

 

Các mục tiêu, giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân phải được cụ thể hóa vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương.

 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhấn mạnh khả năng gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tham gia chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo công nghệ để thúc đẩy cạnh tranh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển bao trùm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

KL

Theo (Chinhphu.vn)