Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
QUY ĐỊNH Về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái 09:59 | 27/12/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40 /2011/QĐ-UBND ngày 06 /12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái).
Xem chi tiết >>
QUY ĐỊNH Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 09:55 | 27/12/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 41 /2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Xem chi tiết >>
Chỉ thị Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 14:36 | 21/11/2011
Chỉ thị về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ...
Xem chi tiết >>
QUY ĐỊNH Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10:06 | 16/11/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số29/2011/QĐ-UBNDngày 23/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Xem chi tiết >>
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số' 09:50 | 04/11/2011
QUY CHẾ Làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” ...
Xem chi tiết >>
Quy Chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái 12:47 | 27/08/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Xem chi tiết >>
Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại thị xã Nghĩa Lộ 15:07 | 26/08/2011
Số: 20/2011/QĐ-UBND Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái
Xem chi tiết >>
Quyết định về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái 14:15 | 26/08/2011
Số: 845/QĐ-UBND Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái
Xem chi tiết >>
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện 14:07 | 26/08/2011
Số: 789/QĐ-UBND UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Xem chi tiết >>