Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bái thông qua đề án chung của tỉnh về thành lập, kiện toàn Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện

19:44 | 06/06/2018 370 lượt xem