Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tiến sỹ đá 16:05 Tiến sỹ đá 14:00 | 16/11/2015
Yên Bái của tôi 00:00 Yên Bái của tôi 13:43 | 02/10/2015